πŸ“œContract Adresses

List of contracts deployed by SwapBased team for the functioning of the protocol. Click on the addresses to be redirected to their basescan page!

General

$BASE: 0xd07379a755A8f11B57610154861D694b2A0f615a $xBASE: 0xeF94C12Ba5Bb2bF56E19BABfa56880487FEA6E82 $COIN: 0x2156006a207A793B4069a2B72BE58DC2bD759232 $oCOIN: 0x5B8F638330d7D6bD9D43811fe702F6894e97EF03 MasterchefV2(COIN): 0x1B732f612cD5F7D4b4bb514065170b84EA3c2B39 UniswapV2Factory: 0x04C9f118d21e8B767D2e50C946f0cC9F6C367300 UniswapV2Router02: 0xaaa3b1F1bd7BCc97fD1917c18ADE665C5D31F066 Token Locker: 0xB24686bEBc6a051Ff0F67e972a3713Ccf64637d0 BASE Lottery: 0xf9eFca3CfFc13E33e8698b89A61f16cD5a1893E2 xBASE Lottery: 0xaecc9ea4a9a850f849f9c0efdb57d1dfa697a0a9 COIN Lottery: 0x305896832c57bF6ed69db6cB00691f2d82830784 oCOIN Lottery: 0xeC398BcA9f0327E71d205728D2B5F4A1af84DD31

V3

V3 Factory: 0xb5620F90e803C7F957A9EF351B8DB3C746021BEa Masterchef V3: 0xeBA10CDb4C2186800f2704538FbDBBBE7F6D245b V3 Router: 0x756C6BbDd915202adac7beBB1c6C89aC0886503f PancakeV3LmPoolDeployer: 0x92D85B39c56648988871e0D98428dd920D2f96ff

V3 Liquidity Pools

WETH-USDC (0.05%): 0x8D4B74fe1dfa2789CAa367F670eB4AC202107635 USDC-USDbC (0.0035%): 0xF6062550e8711dd6A38Ca87299b14dCD6D45d783 wstETH-ETH (0.0040%): 0x31AfD670cF750F33b5145612130198594E5dd6BE cbETH-ETH (0.0040%): 0xC5866F9D5e051c0D1a377c9494bEA1a90E4fDF7d WETH-DEGEN (0.25%): 0x5e115E847f361DaC2c52C905C3d94F243d11c760 WETH-BRETT (0.25%): 0x6deD2a783A085548d5F5ED6A527beB6eac36C809

V2 Liquidity Pools

ETH/BASE: 0x5554419CCd0293d9383901F461C7C3E0c66E925F ETH/axlUSDC: 0xAca85874D52e3e6d991f9E0b273a96228EDfeE7B ETH/USDbC: 0x86cd030822547105Bd7952AF4ba48534640A3824 USDbC/DAI: 0x7Fe24b9b12965B860178758Ac445242a727b259d USDbC/USD+: 0x282f9231E5294E7354744df36461c21e0E68061C DAI+/USD+: 0x164Bc404c64FA426882D98dBcE9B10d5df656EeD ETH/USDC: 0xaEeB835f3Aa21d19ea5E33772DaA9E64f1b6982F

V2 Farms

ETH/BASE: 0xD755149fa04Ea615e1fBd003FE0bDed0e541434B ETH/axlUSDC: 0xdfE13075ba7568DA9F11b6E64b2f04D20f1eC075 USDbC/USD+: 0x545AE93526D0eb4D28f35b47d57623d62587D72d DAI+/USD+: 0xf157E9C21596504dB9f472866EA15B4b40ca92AD USDC+/USD+: 0xa97e830e99040e2A3633f91c5F8a00fd72606317 LEPE/ETH: 0xeC454cA4eC03418486E55A139106285a4aA40EC6

Single Staking

xBASE vault (oCOIN rewards): 0x083db0B4a4D963F5b61CFA8AC02FE60136C75674 BLP Vault (oCOIN rewards): 0x675389261e3070d97c34e28C7bE33Ac75D6730ff ETH Vault (oCOIN rewards): 0xd7d01392b38cBA649B6Ecf754b5CFbFaf888FFfb oCOIN Vault (COIN rewards): 0x0cc142f194a41836b0b288d5bfce2b6a2d68e8ce

Perpetuals

BlpToken: 0x2168eb98C6D416Afb85E7beef5abDc4FB4177dfE TokenManager: 0xAbF992E5B5455f6fA0e4474710Be6daA27166049 Vault: 0x210b49f74040A385840a3276E81bA9010954d064 USDB: 0x025AaCB4A93626B49C1B43c0AfA4BD9e81938E9A BLP: 0x6ECCA85569F1101bb54Fcd71d81984084096d837 EsBASE: 0xdE30EF700a3B9Ce0C2b1150D6462613533a5f2A7 BnBASE: 0x1081DF8cd3560894191ef26E0AC078d8d2f041C1 ShortsTracker: 0x9eAA8A7546Cef01C47e35B8684a9FA9d8BBe754A BlpManager: 0x1142c2dB68E9E87B7358e129A40771dBca0A34da OrderBook: 0x1821e34C08888309546D156C378CEB848278D352 Router: 0xd72d5Ad987BD875FD43Efee6258129064972Ed74 PositionManager: 0xa3d25D0037E50B6526678dA38c7211FcC519C1f0 PositionRouter: 0x11b09dBB0b743E0963c80EE43746e85804aCb79e VaultErrorController: 0xBBaF4304D871BdD1E2876a69aec27Ac82Fb14C85 VaultPriceFeed: 0xDC4821B932c4CA62DC0Dc7aed10077245e059bFB VaultUtils: 0x2b6260507dE2723bD6a04D8199fE73ed4377eb29 FastPriceEvents: 0x349beDc6C779eFd4021Db98d19ac3B5a725CB6b7 FastPriceFeed: 0xA8bfe8Ad36F64aB4F037BBdb5E78507640911463 PriceFeedTimelock: 0x5bc0dE97342Ff90e2B6845a9002D8f09AC51186a PriceFeed: 0x9f810e3E91192D19A4Ea631FBb5B6CafB042B50b RewardRouter: 0x265a30f14E34248567B5B0a83978C38dF38D0C60 BatchSender: 0x00A3e96D2B77E3717B0F8749Ca243D6B8B612a2e OrderBookReader: 0xDFe54B029c787F6418F9088590E81981dc0EcD88 Reader: 0xc7aDbCf46Da2F2b9Fd575aDaAEAb39A5669c497e RewardReader: 0xE05986f84B4d74dD13f2743eA751c7E1E83076eb VaultReader: 0x02a73D670f98b6A7d48F32577F3B9A2d2A7BBCb8 ReferralReader: 0xD365c702D5082F10065cbA324c2D0B10796174ca ReferralStorage: 0x43B4345A0A5d64142220AA44D22D3043cB5448C5 StakedBaseTracker: 0x3bb51E85130c03455B408E77b0aff1FdC669D5aD BonusBaseTracker: 0x1ef74F173948a0C000caa4bcE876a52FDFaE6949 FeeBaseTracker: 0xaE7093DDc18C1A8ab56CAD2c9d94eeC2DCe29b88 FeeBlpTracker: 0x772Defa308F27cCF8FDBEDa4860fE617846bc383 StakedBlpTracker: 0x73c7ce996503109A111CB71AFD00889390Fe7708 StakedBaseDistributor: 0x1376d6Ba696F2C201Cf5b44ee2B7751E55eC90b6 BonusBaseDistributor: 0xDe7C381F9eAcCD29F317849D297d5dB575eF6Fe7 FeeBaseDistributor: 0x6A0EB6f2CC7B8C6C9ba445B50E90c9f94Cd8cE78 FeeBlpDistributor: 0x0Da182B4Ca0738EedBA89f925218B345441b23A4 StakedBlpDistributor: 0x16CEDC246f2Dd4B01E28bAbD3D0e9Fc4724bC4c4 BlpBalance: 0x095540E694568BF7b99c0388364811fD907f14d8 BaseVester: 0x7e9Fb800edee21561cCDC03051225C077095D29d BlpVester: 0x1528935dC59D3B58644e8Ffb1ae0d0068D493f08 Timelock: 0x4E35E400E0851412E015502be60DE981d5F5632d StakedBlp: 0x2874fDeF8A20087D04d84f31792d6d0B5A7D205E TimelockHandler: 0xf27F4E81ddCB8a073a67f514638EA220A87D908E

Utilities

Multicall2: 0xfEE958Fa595B4478cea7560C91400A98b83d6C91

Old V3 (Algebra)

AlgebraLimitFarming: 0x51cc8c43009C66D1c8a9032031fcd3f83Afd7fE5 AlgebraEternalFarming: 0xdc498a9f0D60147c9938E2cd79DF831a6828fF25 FarmingCenter: 0xb3959aeE64b591a08f850b36877d16E768905B78

AlgebraPoolDeployer: 0xe4DFd4ad723B5DB11aa41D53603dB03B117eC690 AlgebraFactory: 0xc207628e5e2b59e9c690071e68c7c1c4193b0252 Quoter: 0x64F477C68049B554113Bab6526038bcF5643136c SwapRouter: 0xD58f563A7D6150a2575C74065CB18f53EC2e9D07 NonfungibleTokenPositionDescriptor: 0xfEf785036aE40f95ff51760Ab09BAC93CFfAbE7f Proxy: 0x0a0F9353EBB330688428335f88071adF476937b0 NonfungiblePositionManager: 0x9c889480B54643c419756b6f4D8E8CD673Df9540 AlgebraInterfaceMulticall: 0xce512f490Bf09C4544A12a7264750B28FbE9AD76

V3 Liquidity Pools ( Old )

ETH/USDbC: 0x94BAEe3F41D66B4e71aa239e91bA7fDb20400323 ETH/cbETH: 0x3cE99E3b6E4207DfbACcFe42132e763834eaE8C9 xBASE/BASE: 0x647837635BD7447f67BEFfe4F78d35FcfbAd77D9

V2 Farms ( Old )

ETH-BASE: 0xDf6c3f985d4a2A40Ed39cE1Eb6A18F5C957B111b ETH-axlUSDC: 0x7b59C390ce9b6425915DB386E6e41eC7aD6733c0 USDC-USDbC: 0xe1D27adf37d9F463f0B6B6439389304666Ee97E1 ETH-USDbC: 0xF4B0E5E3e8038A07Ed6ca444A86A43295Ad2Cb4E USD+/USDbC: 0x1b0d1C09fD360ADe0Caf4bFfE2933E2CC8846a62 USD+/DAI+: 0xF4272b27C1AfE449FBdbe83C1C3D1EbC7351fA2d DAI/USDbC: 0x518D9A801F942e2ff1b1a3B4727c40a062Db9D77 ETH/cbETH: 0xA442b95917DD2A5Cac73A4fAE9CC2b5caaeB621D ETH/USDC: 0x9Ff11320F364640146f941342caDB6f55Dae54f0 StakingRewardsFactory: 0xd5470bF72a5A15bccc68806a3709277Dc72e88F1

Single Staking (Old)

xBASE vault: 0xcb9665E990027e115ccF22230b042e4E7eaBFDB2 StakingRewardsFactoryXBase: 0x1CfA1Ffa92A6854e716A71AcaD9a915FbcDEF1a4 ETH vault: 0xE39226E0864252E0fC9bD668FB796FD63a1B75A4

Last updated